Shibari Artist » Shibari & Kinbaku » Kinbaku Art by Seb Kinbaku

Kinbaku Art by Seb Kinbaku

緊縛美 Shibari by Seb Kinbaku

KINBAKU ART BY SEB KINBAKU

SHIBARI – JAPAN TOWN – SAN FRANCISCO

Photo de shibari réalisé par le shibariste Seb Kinbaku et sa modèle Malice.

緊縛美 Shibari by Seb Kinbaku

緊縛美 Shibari by Seb Kinbaku